Strateški plan 2020.-2023.

Misija

Centar za inkluziju i podršku u zajednici je organizacija civilnoga društva usmjeren je na pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju te osobama s intelektualnim teškoćama. Želimo unaprijediti kvalitetu života naših korisnika uključivanjem u društveni život zajednice i svijet rada.

Vizija

Vizija Centra za inkluziju i podršku u zajednici je društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama pridonose razvoju društva sukladno vlastitim željama i znanjima, a uključene u sve aspekte društva koji valorizira svačiji doprinos i koji uvažava različitosti.

Ukratko

Centar za inkluziju i podršku u zajednici osnovan je 2005. godine i provodi niz projekata u više sredina Istarske županije koji unapređuju kvalitetu života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Od 2007. godine razvijamo socijalnu uslugu poludnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama (u Puli, Poreču, Labinu, Bujama), a sufinancira ga lokalna samouprava te ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. U 2010. godini Centar je s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi sklopio ugovor o pružanju usluga organiziranog stanovanja za 20 osoba s intelektualnim teškoćama. Centar je bio nositelj u projektu „Zajednički kroz život“ (2007.- 2009.). U 2010.- 2011. godini zajedno je s partnerima provodili smo projekt “IN.promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na otvoreno tržište rada”. 2012. godine bili smo partner na projektu ”Plivanje kao terapija i integracija za osobe s posebnim potrebama” te u projektu “iLearn”. Tijekom razdoblja od 2014. do 2016. godine provodili smo dva prekogranična projekta Hrvatska-Slovenija INKUB i IRIS te projekt financiran iz ESF Život pun mogućnosti. Centar raspolaže prostorima u vlasništvu u Puli te zemljištem i prostorima koje je dobio na korištenje od jedinica lokalne samouprave, također, raspolaže više kombi vozila. Centar ima zaposlen odgovarajući stručni kadar s iskustvom u sektoru, a radnici sudjeluju na brojnim internim i eksternim edukacijama.

Opis situacije

Na području Istarske županije registrirano je 14.217 osoba s invaliditetom odnosno 6,8% stanovništva. Od navedenog broja 53% je u dobi od 20-64 godine, 59% bez obrazovanja, a 30,6% sa završenom srednjom školom. 81% osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji žive u obitelji, 16% žive sami dok preostale osobe s invaliditetom žive u udomiteljskoj obitelji, kod skrbnika ili žive u ustanovi ili drugom pružatelju socijalnih usluga. Usluge za osobe s invaliditetom u Istarskoj županiji pruža sedam ustanova, od čega pet ima sjedište u Puli te domovima u Brkaču i Nedešćini. Stalni smještaj pružaju četiri ustanove kojima je osnivač RH. Nadležno ministarstvo za poslove socijalne politike odabralo je dvije ustanove kojima pruža stručnu podršku u procesu transformacije i deinstitucionalizacije, no ipak bez većeg napretka.

Veliki broj osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji okupljaju udruge osoba s invaliditetom, tj. civilni sektor. Projekti civilnog društva obuhvaćaju razne edukativne, radno-okupacijske i rekreativne radionice, savjetovanja, pružanje informacija potrebnih za ostvarivanje raznih prava, tečajeve znakovnog jezika, posudionice ortopedskih pomagala, prijevoz te razne oblike pomoći u kući. Iako je broj udruga / pružatelja usluga veći nego broj ustanova, njihovi su materijalni kapaciteti u odnosu na ustanove jako skromni i najčešće oslonjeni na skromna sredstva lokalne zajednice, a teko djelomično na ostvarivanje sredstava kroz natječaje EU ili ugovaranje usluge u mreži. Iz tog razloga, u Istarskoj županiji još uvijek nedostaju suvremene socijalne usluge koje podržavaju što duži ostanak osoba u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici kao i smještaj u samostalno stanovanje uz podršku. Unatrag nekoliko godina dogodile su se pozitivne promjene po pitanju širenja izvan institucijskih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim oštećenjima, pa su tako organizirane dnevne edukacijsko-rehabilitacijske dnevne aktivnosti u Puli, Poreču, Labinu, Bujama za ukupno 40-60 korisnika te Pazinu i Buzetu za 30-40 korisnika, a smještaj u organiziranom stanovanju uz podršku u Puli za 20 osoba. Ipak, izuzev organiziranog stanovanja, ove usluge nisu ugovorene u mreži nadležnog ministarstva te je, stoga, njihovo financiranje i provođenje otežano jer ovisi o godišnjim ili višegodišnjim natječajima i odobrenim sredstvima. Drugi zajednički problem u pružanju socijalnih usluga je što su većina usluga (pogotovo ustanove socijalne skrbi) smještene u Puli, dok iste u ostatku županije nedostaju. Zapošljavanje osoba s invaliditetom u zaštićenim uvjetima organizirano je u okviru ustanove Tekop Nova u Puli u kojoj je zaposleno 20 osoba s invaliditetom, u Centru za inkluzivnu podršku i zapošljavnje INPROMO u Labinu u kojoj je zaposleno 12 osoba s invaliditetom, tvrtci Punkt iz Pule kao i kroz samozapošljavanje u Puli i drugim gradovima. Iako HZZ nudi određene poticajne mjere poslodavcima, veće uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada nije prisutno. Prema podacima HZZ kontinuirano je najveći udio među nezaposlenim osobama s invaliditetom imaju osobe s intelektualnim oštećenjima (oko 50%).

strateški cilj 1
Razvoj inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Istre

Specifični ciljevi:
1.1. provedba usluge stanovanja uz podršku
1.2. provedba usluge poludnevnog boravka
1.3. provedba usluge osobne asistencije
1.4. promocija inkluzivnih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

strateški cilj 2
Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u svijet rada

Specifični ciljevi:
2.1. poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom u okviru organizacije
2.2. razvoj radnih i edukativnih aktivnosti za osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada, edukacija i motiviranje ostalih dionika za zapošljavanje osoba s invaliditetom te promocija u javnosti

strateški cilj 3
Jačanje kapaciteta organizacije i drugih pružatelja socijalnih usluga

Specifični ciljevi:
3.1. jačanje stručnih i organizacijskih kapaciteta organizacije za provedbu socijalnih usluga te provedbu projekata i programa
3.2. jačanje umreženosti i suradnje s drugim pružateljima socijalnih usluga i organizacijama koje potiču zapošljavanje osoba s invaliditetom
3.3. jačanje kapaciteta drugih organizacija za pružanje socijalnih usluga i poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Povratak